За насAbout
О насComming Soon
Untitled Document
Информация за организацията
...свързани с нашата организация
Новини от света и любопитки
Туристическа информация за Русенски регион
Различни материали в областта на полиграфията и дизайна
Митове и легенди от Русенски регион
Различни материали на екологични теми
Проекти по които работим или сме работили
Организации с които сме работили
Мястото за коментари и препоръки
Форма за връзка с нас
...

..
PageRank Checking Icon Проект •ЗАЕДНО ПРЕД КОМПЮТЪРА•
- Кой е по-красив - майка ти или баща ти - пита Петърчо другарчето си.
- Няма да ти отговоря, защото не искам да обиждам мама.
Предания и легенди от русенските села
Силуети във времето
 

Село Каран Върбовка

..................................................

• Вместо увод

• Едно селищно наи­ме­но­ва­ние с раз­лич­ни тъл­ку­ва­ния

• Место­по­ло­же­ние и при­род­на сре­да

• Сле­ди от древ­ност­та и сред­но­ве­ко­вие­то

• Етно-со­циал­ни из­ме­не­ния XVII–XIX в.

• Ка­ран Вър­бов­ка в пе­рио­да от 1878 г. до края на Пър­ва­та све­тов­на вой­на

Общи­на­та • Зе­ме­дел­с­ко­то заем­но-спес­тов­но дру­жес­тво • До­хо­ди, бит и за­ная­ти • Вой­ни­те и жер­тви­те • Со­циал­но-иконо­ми­че­ски и ду­хов­ни проб­ле­ми

• Сто­пан­ски и об­щест­ве­но-по­ли­тичe­ски жи­вот от 1919 до 9.IX.1944 г.

20-те и на­ча­ло­то на 30-те го­ди­ни • Се­ло­то от 1934 г. до 9.IX.1944 г. • За­ная­ти, тър­го­вия, про­миш­ле­ност • Във вре­ме­то на вой­на­та.

• Каран Върбовка в периода 1944 –1989

По­ли­ти­чес­ки и ико­но­ми­чес­ки про­ме­ни

Сто­пан­ски и по­ли­ти­че­ски жи­вот

Пе­рио­дът 1958–1959 – вре­ме на сто­пан­ско и ад­ми­ни­стра­тив­но ок­руп­ня­ва­не.

• Каран Върбовка след 1989

• Просвета и култура

Училището през годините

Дейността на читалището

• Бит и душевност

Поминък и бит • Взаимопомощ • Домашен бит • Характерни взаимоотношения и обноски • Развлечения • Народни вярвания

• Народни обичаи

Обичаи, свързани с труда и плодородието • Родилни обичаи • Сватбени обичаи • Християнски обичаи при смърт и погребение • Някои характерни традиции на етническите турци

• Народни празници

• Детски иг­ри и за­бав­ле­ния

• Религия

• Манастирът "Света Марина"

• Преданията

• Послеслов

• Приложения

Каран Върбовка

 

Иван Н. ИВАНОВ

Село Каран Върбовка

 

НАЗАД     НАПРЕД

II. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНА СРЕДА.

Югоизточно от р. Черни Лом, между селата Острица и Кацелово, се простира верига от хълмове, върху които са си дали среща поляни и гори. Средната надморска височина е 180 м, най–високата 374 м, е в местността “Новата могила”. Между двете успоредни вериги от хълмовете тече дере, а към него на няколко места се спускат по-малки деренца. В тясната низина около дерето, (“малка рекичка”, както го нарича К. Шкорпил), има условия за селищен живот: изобилието на вода, защитеността от ветровете са две от главните условия за това. Ето защо тук още от древността е предпочитано място за селищен живот.

На около 5 км от р. Черни Лом, между заоблени гористи хълмове има извор с лековита вода. Това място е известно като ”Аязмото”. Около дерето някога е било обрасло с върби, които сега ще видим само на отделни места. Селото, което се е наричало Върбовка, е възникнало близо до “Аязмото” в посока на северозапад към днешното село. Доказателство за това са погребенията, открити при направата на шосето за ”Аязмото”, основите на малка църквица в този район, наименованието “Селището” на местността в югоизточния край на днешното село – в околностите на гробището. Някогашното село Върбовка се е простирало от завоя на шосето, където е язовира, до самото днешно село. Възможно е да е било на махали, като островчета, поради самия терен. В летописната книга, водена от общината от 1929 г. е записано, че тогавашното българско население е било избито и селото опожарено. Новото селище, което е и днешното, е възникнало близо до старото в направление на северозапад от старото, също в низината около дерето и околните хълмове. Местоположението е удобно за живот, въпреки хълмистия терен. Хората са привикнали и това в редки случаи е причина за сменяне на местоживеенето. Разстоянието до Русе от Каран Върбовка е 55 км, а до общинския център Две могили – 18 км. От околните села на изток е Кацелово, на северозапад Острица. Те са свързани с Каран Върбовка с асфалтиран път, а към с. Голямо градище на юг и към с. Помен на запад свързаността е с черни пътища.

От р. Черни Лом селото отстои на 2 км, а от манастира “Света Марина” - на 3 км, дотам също има асфалтиран път.

Природната среда е благоприятна за селищен живот. Климатът е умерено континентален, характерен с лятно засушаване повечето години и поради това съпроводен с горещини, но те се различават от зноя на равнините поради влиянието върху атмосферата на обширните гори и на водните източници.

Горите са широколистни, има големи пространства от дъб. Те са били по-обширни, но значителна част от тях са изкоренени за обработваема земя. Около селото, в посока към “Аязмото”, се простира голям пояс борова гора, израснала там след залесяване. Значителни са площите и на салкъмовите гори, създадени също чрез залесяване. Зимата тук е умерена, но низината способства за по-силни застудявания през най-студените зимни месеци, а през март и април падат слани, понякога и мраз. Това в някои години нанася поражения на голяма част от плодните дървета и лишава от плододаване някои по-чувствителни от овощните сортове.

Наличието на деретата с постоянна вода, макар и силно намаляваща през сухи лета, позволява да се отглеждат зеленчуци за местна употреба. Създадени са традиции и то дълготрайни, в градинарството.

Местностите извън селото се отличават с наклонените си терени, но вляво от р.Черни Лом /има се предвид посоката на течението/ по цялото протежение от Кацелово до Острица се простира плодородна низина. Местностите са пресечени с долове. Дори в източната част на селото една от улиците е разположена в така наречения Киран дол. В посока към с.Кацелово се намира”Мир дол”. В посока към с.Помен, западно от селото, се намират “Раз дол” и “Бат дол”. Всеки един от тях е живописен със своя релеф и растителност.

Като цяло местностите около селото въпреки доловете и овразите са подходящи за земеделие и скотовъдство, които са били и са основни поминъци на населението.

НАЗАД НАЗАД   НАПРЕД НАПРЕД
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! Гласувайте за нашия сайт в БГ чарт

Copyright © 2006 • Сдружение ОПОРА •